تولید و توسعه نرم افزار بر پایه پایتون و وب اپلیکیشن، فعالیت های حوزه بازاریابی دیجیتال –