هدف

تولید صنعتی جلبک اسپیرولینا

چشم اندازه

استخراج فیکوسیانین از پروتئین اسپیرولینا

نوع ارائه خدمات

تهیه مواد اولیه شرکت های دارویی و آرایشی و بهداشتی