شرکت بهین تدبیر پردیسه در سال 1389 با هدف داده کاوی و پژوهش های آماری توسط چندتن از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دانشگاه های معتبر کشور و مشاوره اساتید صاحب نظر آمار کشور تاسیس گردید. زمینه های کسب و کار این شرکت به شرح ذیل می باشد:
1) پژوهش های آماری
2) مشاوره و انجام طرح های داده کاوی
3) مشاوره طرح تحقیقات بازار
4) طراحی و تحلیل پایگاه داده