شـرکت انـدیشه پـایدار آبـان کویر (سـهامی خـاص) بـا هـدف ایجاد یک گـروه تخصصی در زمینه فـعالیت هـای مبتنی بـر فـناوری اطـلاعـات از سـال ۱۳۹۶ فـعالیت خـود را بـه طـور رسمی آغـاز نـموده اسـت. نـگاه این شـرکت در حـل مـسائـل کشور بـه کمک فـناوری اطـلاعـات و بـا بـه کارگیری دانـش روز دنیاسـت. و در همین راسـتا نخسـتین مـحصول خـود، سـامـانـه آنـلاین اسـتخدام و کاریابی کارومـه را بـا اسـتفاده از دانـش تخصصی اعـضای تیم و تجـربیات هیئت مـدیره پیاده سازی کرد.
امید داریم بـا تـوجـه بـه نیاز کشور در صـنعت رو بـه رشـد فـناوری اطـلاعـات، مـا بـتوانیم بـا بـه کارگیری تـمام توانمندی های خود در راستای ارتقای سطح کیفی اجرای فناوری اطلاعات در کشور گامی اثر گذار برداریم.