شرکت سمن یاران، شرکت سهامی خاص است که با هدف ارائه ی خدمات مشاورهای، آموزشی و پژوهشی به سمنهای )سازمانهای مردم نهاد( موجود و نوپا که در صدد حل کردن عارضه های سازمانی و افزایش سودآوری مؤسسه های خود هستند، تشکیل شده – است.

شرکت با بهره برداری از کادر متخصص و مجرب خود، شامل 7 نفر مشاور اصلی، و سازماندهی آنها به بهترین نحو ممکن در ساختار سازمانی و جایگاه شغلی سعی در برآورده کردن هر چه بهتر این هدف دارد.

در بخش مشاوره، در زمینه تشکیل سمن ها، عضو گیری، فعالیتها، ارتباط با سایر سمن ها، هزینه ها و اینکه حوزه فعالیت سمن با کدام دستگاه اجرایی مرتبط است، فعالیت انجام میگیرد.

در بخش آموزش، اجرای سیاستهای دولت مبنی بر توانمند سازی اعضای سمنها )در بیشتر مواقع مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره( صورت می گیرد. در بخش پژوهش، کارهای تحقیقاتی ) شناسایی و کاهش مسائل آسیب های اجتماعی( در بخش دولتی و خصوصی انجام میشود.

از آنجا که این مؤسسه تنها مؤسسه ی فعال در حوزه سازمانهای مردم نهاد در استان یزد است میتواند با گسترش فعالیتهای خود در زمینه های مختلف، اقدامات آمورشی و پژوهشی مفیدی در سطح استان و حتی کشور انجام دهد.