شرکت آسام پرداز ایساتیس با نام تجاری اینوباس فعالیت خود را از سال 1396 توسط تعدادی از دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه یزد بر اساس مشکلی که در سرویس حمل و نقل عمومی دانشگاه خود می دیدند ایده این سیستم را دادند و با توسعه این محصول تاکنون توانسته اند در دانشگاه های سراسری میبد و اردکان و شهرداری یزد به جهت سرویس سازمانی این مراکز راه اندازی نمایند.