روبات فیزیوتراپ زانو و لگن
۱۲ سال پیش

روبات فیزیوتراپ زانو و لگن

روبات فیزیوتراپ زانو و لگن
بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد از سالن مؤسسات اقبال
۱۳ سال پیش

بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد از سالن مؤسسات اقبال

بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد از سالن مؤسسات اقبال
به همت پارک علم وفناوری یزد اولین همایش فضای مجازی برگزار می شود
۱۳ سال پیش

به همت پارک علم وفناوری یزد اولین همایش فضای مجازی برگزار می شود

به همت پارک علم وفناوری یزد اولین همایش فضای مجازی برگزار می شود
شصتمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد
۱۳ سال پیش

شصتمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

شصتمین جلسه شورای فناوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد