گزارش تصویری روز نخست نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران