گزارش تصویری برگزاری رویداد بزرگ مدونت، توسط سه شرکت پارک علم و فناوری یزد