گزارش تصویری برگزاری دومین جلسه شورای مدیران پارک در سال 98