نشست مسئولین پارک با شرکت های مستقر در ساختمان مرکز رشد زیست فناوری نشست رئیس پارک

نشست رئیس پارک با مدیران عامل شرکت های مستقر در ساختمان مرکز رشد زیست فناوری، ۲۹ تیر ۹۹ در سالن پردیس برگزار شد.
در این نشست که معاون فناوری و نوآوری پارک و مدیر پردیس زیست فناوری نیز حضور داشتند، جابجایی شرکت‌ها به عنوان مشکل اصلی آنها مطرح شد.
لطفی، رئیس پارک یزد با بیان اینکه پارک در حال رشد و توسعه بوده و شرکت ها باید محدودیت های موجود از جمله محدودیت فضا را درک کنند، گفت: شرکت‌ها باید از طریق ساز و کار نمایندگان در تصمیم‌گیری‌های پارک مشارکت کنند.
شهرام شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک نیز با تاکید بر لزوم کمک بخش خصوصی در توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری استان، گفت: در حال حاضر مراکز توسعه فناوری و نوآوری سرامیک، نساجی، معدن و شتابدهنده سرآیند افکار نو توسط بخش خصوصی راه اندازی شده است.
وی افزود: در اساسنامه ابلاغی جدید به پارک، برای حفظ جایگاه خود و تخصیص بودجه باید نهادسازی نموده و شتاب دهنده و استارتاپ ایجاد کنیم در غیر این صورت از امکانات و حمایت‌های دولتی بهره نمی‌بریم.