حضور شرکت های پارک علم و فناوری یزد در کارگاه آموزشی رشد فناوری و تجاری سازی در اروپا

شرکت های صفه و سورنا از پارک علم و فناوری یزد در گارگاه آموزشی و نشست تجاری که به همت انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران و با هدف بین المللی سازی شرکت های فناور در تهران برگزار شد شرکت نمودند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این دوره با ارائه  فرانک مانوئل (Frank Manuel) از کشور ایتالیا و با همکاری پارک های کشور از جمله پارک علم و فناوری یزد در محل صندوق نواوری و شکوفایی برگزار گردید.