گزارش تصویری چهارمین جلسه پذیرش پردیس فناوری های نرم در سال 97