گزارش تصویری نشست مدير پرديس فناوری اطلاعات و ارتباطات با شركت هاي مستقر در مركز رشد اين پرديس