گزارش تصویری ششمین جلسه شورای پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98