گزارش تصویری سومين جلسه هماهنگي برنامه هاي هفته پژوهش و فناوري استان يزد