گزارش تصویری روز اول برگزاری دوره آموزشی آشنایی با خدمات فناوری برای اعضای هیات علمی دانشگاه اردکان