گزارش تصویری دومین روز برگزاری کارگاه آموزشی توسعه قابلیت های بین المللی سازی در پارک علم و فناوری یزد