گزارش تصویری دهمین جلسه دفاع از طرح های نوآورانه در مرکز نوآوری پارک یزد در سال 98