گزارش تصویری دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم وفناوری یزد