پنجم آبان آخرین مهلت دریافت اطلاعات موسسات فناور جهت ارسال به معاونت فناوری به منظورتجلیل از برگزیدگان فناوری

شرکتهایی که مایلند در این ارزیابی شرکت نمایند حد اکثر تا پنجم آبان مهلت دارند فرمهای مرتبط را تکمیل و از طریق اتو ماسیون اداری ارجاع نمایند. با توجه به محدودیت زمانی این مهلت قابل تمدید نبوده و پس از آن به درخواستهای رسیده ترتیب اثر داده نمی شود.

لینک دریافت شیوه نامه ارزیابی