نشست مشترك ریاست پارك علم و فناوری یزد با مسئولان دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد