نشست مسئولین پارک با معاونت اداری مالی دانشگاه یزد

محور اصلی مذاکرات این جلسه عبارتند بودند از :

1- بررسی چگونگی امکان استفاده پارک و موسسات تحت پوشش از مهمانسرای دانشگاه یزد

2- بررسی چگونگی امکان استفاده از امکانات فرهنگی ، تفریحی و ورزشی دانشگاه یزد

3- چگونگی تامین آب مورد نیاز طرح جامع از امکانات دانشگاه یزد

در این نشست طرفین موافقت خود را جهت ایجاد امکان استفاده از پتانسیل های دانشگاه در قبال تامین هزینه و به اشتراک گذاشتن امکانات پارک اعلام نمودند.