نشست مدیر مرکز رشد خاتم و رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان

در پایان پیشنهاد راه اندازی یک موسسه خدمات گردشگری از سوی آقای دهفان مطرح گردید که این موضوع در جلسه پذیرش روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم مهرماه بررسی میگردد .