نشست روسای پارکها و مدیران مراکز رشد

این نشست در روزهای 15 و 16 آذرماه 89 در پارک خلیج فارس برگزار می گردد .