مستندسازی گام برتر از پارک علم و فناوری یزد

در این برنامه ابتدا تصویربرداری از مجموعه مرکز فناوری اقبال ، مرکز نوآوری ، پارک علمی کودکان و نوجوانان ، بخش نجوم ، آزمایشگاه شبکه پرداخت . سپس به مصاحبه از آقای مهندس حسینی مدیر روابط عمومی و رییس اداره خدمات فنی و تخصصی ، آقای مهندس شکوهی معاون فناوری پارک پرداختند که آقای مهندس شکوهی توضیحاتی در رابطه با مجموعه پارک و عملکرد آن در هر بخش را ایراد فرمود .