فراخوان جذب و انتخاب مجری راهبری فضای کار اشتراکی(cowork) پارک علم و فناوری یزد

علاقه‌مندان به شرکت در فراخوان می توانند ، به سامانه ستاد مراجعه و ضمن تکمیل اطلاعات مربوطه درخواست خود را ارائه کنند.

سامانه ستاد

 https://setadiran.ir

مهلت ارائه درخواست: 10 اسفندماه 1401(چهارشنبه)