طراحی ، اجرا و ثبت اختراع شمارنده نیاز سرمایی درختان در مرکزنوآوری

این دستگاه قادر است نیاز سرمایی درختان را طی پاییز و زمستان اندازه گیری نموده و آنرا پیوسته روی نمایشگر نشان دهد(نیاز سرمایی=تعداد واحدهای سرمایی که درخت جهت رشد نرمال در بهار بایستی طی پاییز و زمستان کسب کند.(
نیاز سرمایی تعداد واحدهایی است که درخت می بایست طی پاییز و زمستان در بین دماهای پایین قرار گیرد تا رشد بهینه ای در بهار داشته باشد.
با داشتن این واحد، این امکان در اختیار کشاورز قرار میگیرد که بتواند برای درختهای گوناگون تشخیص دهد آیا نیاز سرمایی آنها رفع شده یا نه در صورت رفع شدن درخت بدون استفاده از مواد شیمیایی در بهار رشد خوبی را خواهد داشت و در صورت رفع نشدن نیاز سرمایی میبایست یکسری نیاز های غذایی روی درخت (محلول روغن )برآورده شود تا رشد و عملکرد خوبی داشته باشد.
در واقع با این دستگاه در ضمن دانستن دمای لحظه ای حداقل و حداکثر نیاز سرمایی درخت، نشان داده می شود تا آخر فصل کشاورز روی رفع نیاز سرمایی درختان گوناگون آگاهی داشته و با تصمیم کارشناسی و بهینه درخت بهترین و مناسبترین رشد (جلوگیری از هزینه اضافی) را داشته باشد.

این طرح به شماره 64396 ودر تاریخ 6/2/89 در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی به ثبت رسیده است