دکتر طالبی مدیر دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت عتف از راه اندازی پردیس فناوری معدن در یزد خبر داد.

دکتر طالبی، مدیر مدیر دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت عتف، در جریان بازدید از توانمندی های موسسات فعال در بخش معدن در پارک علم و فناوری یزد، از راه اندازی پردیس فناوری معدن براساس درخواست و پیگیری پارک علم و فناوری یزد خبر داد.

دکتر طالبی، با اشاره به ظرفیت های بزرگ معدنی در استان یزد و همچنین فعالیت شرکت های بزرگ معدنی در این استان، فناوری های نوین معدنکاری را یکی از ظرفیت های مهم یزد دانست که می تواند برای فعالیت شرکت های فناور و دانش بنیان جذاب و سودآور باشد.

وی پردیس فناوری معدن را ساختاری برای حمایت از تولید ارزش از ایده های تخصصی حوزه معدنکاری دانست که می تواند تمامی فرآیندهای حمایت از پیدایش تا توسعه یک شرکت فناور یا استارتاپ را پوشش دهد.

دکتر محمدرضا حسینی بغدادآبادی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد نیز با اشاره به رشد کمی و کیفی شرکت های معدنی فعال در این پارک، حمایت از این بخش را از اولویت های مهم در سال جاری دانست.

وی با تشکر از حسن نظر وزارت عتف در حمایت از تاسیس پردیس فناوری معدن در پارک یزد اظهار امیدواری کرد با راه اندازی این پردیس فضا، امکانات و اعتبارات بیشتری برای حمایت از شرکت های معدنی فعال در مجموعه پارک علم و فناوری یزد فراهم شود.