دانشگاه علم و هنر می تواند نقش جدی تری در زیست بوم نوآوری استان داشته باشد.

رئیس پارک علم و فناوری یزد در دیدار رئیس دانشگاه علم و هنر استان:
دانشگاه علم و هنر می‌تواند نقش جدی‌تری در زیست بوم نوآوری استان داشته باشد.
رئیس، معاونین و جمعی از مدیران دانشگاه علم و هنر استان یزد با حضور در دفتر رئیس پارک علم و فناوری یزد راهکارهای کمک به تحقق شعار سال و فعالیت بیشتر در حوزه فناوری و نوآوری را مورد بحث و بررسی قرار دادند. دکتر میرغفوری، رئیس پارک علم و فناوری یزد در ابتدای این جلسه با تشکر از حضور میهمانان، دانشگاه دانشگاه علم و هنر را مجموعه ای پرتوان و برخوردار از استعدادهای انسانی و زیرساخت‌های فیزیکی مناسب دانست. وی با اشاره به سوابق آشنایی و همکاری خود با این نهاد، خواستار ایفای نقش جدی، پررنگ و اثرگذار این مجموعه علمی در زیست بوم فناوری استان شد.
رئیس پارک علم و فناوری یزد فعالیت های خاص و شاخص دانشگاه علم و هنر در حوزه‌هایی همچون گردشگری و صنایع دستی را بسترهای مناسبی برای همکاری با پارک علم و فناوری یزد در قالب مراکز رشد تخصصی یا خانه های خلاق دانست. دکتر محمود اشعاری، رئیس دانشگاه علم و هنر استان نیز در این نشست به سوابق کاری مرکز رشد فناوری در این واحد دانشگاهی اشاره کرد و توسعه ویژه برنامه‌های ترویجی، نوآوری و فناوری را از اولویت های دانشگاه علم و هنر در استان دانست. وی همچنین خواستار همکاری پارک برای طراحی و استقرار ساختاری تخصصی به منظور کمک به ترویج نوآوری و توسعه فناوری نظیر مرکز رشد واحدهای فناور، خانه خلاق و یا مواردی مشابه گردید. در این دیدار مقدر گردید ابنیه و زیرساخت‌های دانشگاه علم و هنر از سوی کارشناسان پارک بازدید شده و در جلسات کاری مشترک نسبت به طراحی و اجرایی سازی الگوی همکاری بعدی اقدام شود.