جلسه کمیته اجرایی دبیرخانه کریدور علم و فناوری یزد برگزار گردید

با حضور دبیر و جانشین هیات استانی ، نمانیده معاونت برنامه ریزی ، نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ، مجری طرح مطالعاتی تشکیل و در تاریخ 4/8/89 لکه گذاری اولیه استقرار بر محدوده پیشنهادی کریدور علم و فناوری استان بررسی و مقرر گردید اطلاعات وضع موجود تا 15 روز آینده بر روی نقشه اعمال گردد.همچنین طرح اولیه تابلوهای اطلاع رسانی جهت نصب در ورودی محورهای اردکان مهریز تفت به محدوده کریدور و همچنین فرودگاه یزد و راه آهن یزد مورد تصویب قرار گرفت .