تقدیر و تشکر از ریاست و شبکه ارزیابی عملکرد پارک علم و فناوری یزد

درخصوص سازماندهی وضعیت موجود نظام ارزشیابی کیفیت آموزش عالی و واگذاری مسئولیت ارزیابی کلان وزارت متبوع به دفتر ارزشیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت ، از زحمات ریاست و شبکه ارزیابی عملکرد پارک علم وفناوری یزد تقدیر و تشکر بعمل آمد .