تشکیل شورای حقوقی پارک یزد

نخستین جلسه شورای حقوقی پارک علم و فناوری یزد سه شنبه ۲۱ مرداد ۹۹ برگزار شد.
برگزاری سه کارگاه آموزشی با همکاری پارک، کانون وکلا و دادگستری استان یزد در سال جاری و تبیین و معرفی قوانین متسری به شرکت های فناور در آن ها، بررسی پیش نویس قرارداد واگذاری زمین های پردیس جامع پارک به شرکت‌های فناور و تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی واحد حقوقی پارک برای سال جاری با رویکرد تعامل با کانون وکلا و دادگستری در تبیین قوانین حاکم بر شرکت‌های فناور و تاسیس مرکز رشد حقوق مصوب شد.
شایان ذکر است که محمد حسین جعفری، سید جعفر هاشمی باجگانی و احمد بهمنی آقابزرگی اخیرا به عنوان اعضای شورای حقوقی پارک یزد منصوب شدند.