برای نخستین بار صورت گرفت: انتخاب یکی از مدیران پارک علم و فناوری یزد به عنوان عضو هیئت امنای کلینیک کسب و کار استان یزد

یکی از مدیران پارک علم و فناوری یزد به همراه مدیرعامل یکی از شرکت های مستقر در پارک ، به عنوان اعضای هیئت امنای کلینیک کسب و کار استان یزد انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، حمیدرضا معتمدزاده، مدیر دفتر ارتباطات با صنعت پارک علم و فناوری یزد و محمدحسین پورشمسی، مدیرعامل شرکت همکاران صنعت شمس در سومین دوره انتخابات هیئت امنای کلینیک کسب و کار استان یزد شرکت نموده و با داشتن کلیه شرایط عمومی و تخصصی، به عنوان اعضای این هیئت مدیره انتخاب شدند.
این نخستین بار است که یکی از مدیران پارک علم و فناوری یزد به این عنوان انتخاب می شوند.
کلینیک مشاوره کسب وکار در شهرک صنعتی استان یزد، به کسانی که در کسب و کار دچار مشکل شده اند، آنان که قصد شروع کسب و کار را دارند یا سعی در رشد بهره وری دارند، مشاوره می دهد.