بخش اول گزارش تصویری کارگاه آموزشی توسعه فناوری در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد