بازدید کمیته نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم از پارک علم و فناوری یزد