بازدید معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و هیئت همراه از پارک علم و فناوری یزد

ناصر زرگر؛ معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، مجید ولدان؛ مدیر کل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و هیئت همراه دوشنبه 19 تیر در سفر خود به یزد از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این بازدید ناصر زرگر، مجید ولدان و هیئت همراه از پارک علمی کودکان، مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرکز نوآوری و چند شرکت فناور مستقر در پارک یزد از نزدیک درجریان فعالیت های مجموعه پارک قرار گرفتند.
احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک یزد توضیحاتی در خصوص معماری و بافت تاریخی کارخانه اقبال، نحوه شکل گیری مرکز نوآوری، عملکرد پارک علمی کودکان و نقش این مراکز در ترویج فرهنگ خلاقیت و کارآفرینی ارائه کرد.