بازدید معاون اداری مالی وزیر علوم از پارک علم و فناوری یزد