بازدید مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فناوری وزارت علوم از شرکت ها و بخش های مختلف پارک یزد