بازدید مدیران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، از برخی شرکت‌های فناور

محمدزاده، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان یزد به همراه یک گروه کارشناسی، از برخی شرکت های فناور مستقر در مرکز فناوری اقبال بازدید کردند.
در این بازدید، مدیر دفتر نهاد های همکار فناوری در پارک علم و فناوری یزد به نمایندگی از طرف پارک با اشاره به جلسات قبلی و هماهنگی های انجام شده در سطح روسای دستگاه، توسعه دامنه همکاری‌ها با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به منظور کمک به موسسات توانمند به ویژه در مسیر کارآفرینی را، از جمله سیاست های پارک علم و فناوری برشمرد.
قیومی بازدید سه ساعته محمدزاده، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و هیئت همراه از شرکت های فناور را ارزشمند خواند و با یادآوری ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های فناور و تعداد شرکت ها و تقاضا های موجود، خواستار تداوم این برنامه شد.
شایان ذکر است، بر اساس هماهنگی های صورت گرفته و در مرحله اول ده شرکت فناور از سوی پارک برای استفاده از حمایت های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان یزد معرفی و تعداد بیشتری بر اساس سیاست ها و اولویتهای ستاد و پارک در مراحل بعدی افزوده خواهند شد.