بازدیداعضای باشگاه جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد از پارک علم و فناوری یزد

در این بازدید توضیحاتی توسط آقای مهندس رحیمی رییس اداره عمرانی پارک ارائه شد و بازدید کنندگان از نزدیک با فعالیتهای مرکز نوآوری ، پارک کودکان و نحوه فعالیتها و دستاوردهای پارک آشنا شدند .