انتصاب کارشناس واحد شبکه سازی، برند سازی و ارتباطات فناوری پارک علم و فناوری یزد

طی حکمی از سوی حسین رحیمی، هماهنگ کننده امور پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد، نفیسه جلیلیان به عنوان کارشناس واحد شبکه سازی، برند سازی و ارتباطات فناوری پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:

سرکار خانم نفیسه جلیلیان

نظر به تجارب ارزنده علمی و اجرایی سرکارعالی، به موجب این حکم به عنوان کارشناس واحد شبکه سازی، برند سازی و ارتباطات فناوری پارک علم و فناوری یزد منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال، در جهت تحقق اهداف پارک و انجام وظیفه موفق و سرفراز باشید.