انتصاب مدیر امور اداری پارک علم و فناوری یزد

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، محمدرضا اکبریان، به عنوان مدیر امور اداری پارک علم و فناوری یزد منصوب شد
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:

جناب آقای محمدرضا اکبریان

نظر به مراتب تعهد، دانش و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان “مدیر امور اداری پارک” منصوب می گردید. امید است در راستای انجام وظایف این حوزه و ارتقای خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک با هماهنگی سایر واحدها موفق و پیروز باشید.