انتصاب اعضای کمیته راهبری سرمایه گذاری و تامین مالی پارک یزد

محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد در احکامی جداگانه شهرام شکوهی، پدرام ورشوکار، محمد سپهر، مرتضی محمودی، علیرضا رعیتی و میثم کوچک زاده را به عنوان اعضای کمیته راهبری سرمایه گذاری و تامین مالی پارک یزد منصوب کرد.