انتصاب اعضای کارگروه اجرایی منطقه ای برنامه گرنت فناوری توسط رئیس پارک یزد

محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد در احکامی جداگانه شهرام شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک، ولی درهمی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه یزد، مسعود میرزایی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و محمد سپهر، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد را به عنوان اعضای کارگروه اجرایی منطقه ای برنامه گرنت فناوری منصوب کرد.