انتخاب مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران به عنوان عامل توسعه شبکه فراگیر خوشه صنعتی کاشی و سرامیک

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران به عنوان عامل توسعه شبکه فراگیر خوشه صنعتی کاشی و سرامیک از جانب شرکت شهرک های صنعتی استان یزد انتخاب شد و گواهی یک ساله ای به منظور تداوم بهره مندی از حمایت های مالی و معنوی سازمان های پشتیبان این خوشه دریافت نمود.
گفتنی است پروژه توسعه خوشه سرامیکی استان یزد با هدف ترویج و تقویت فعالیت های جمعی و تشکیل شبکه های همکاری و به کارفرمایی شرکت شهرک های صنعتی در دوره زمانی 5 سال به اجرا در خواهد آمد.