ادامه سلسله دیدارهای چهره به چهره استاندار یزد با شرکت های دانش بنیان