پردیس فناوری دانشگاه آزاد اسالمی یزد:

تلفن تماس:0۳5۳۱۲۳40۱4
▪پردیس فناوری دانشگاه آزاد اسالمی یزد
مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمیواحدیزددرسال۱۳۸7با مجوز از سویمعاونت فناوریوزارت
علوم، تحقیقاتو فناوریکشور با زمینهتخصصیصنعت نساجیو پوشاک تحت عنوان مرکز رشد
فناورینساجیشروع به کار کرد. در سال۱۳9۳اینمرکزبا مجوز سازمان مرکزیدانشگاه آزاد
اسالمیزمینهفعالیتخود را گسترش داد و با عنوان مرکز رشد فناوریهاینویندر تهیهو تولیدمواد
و تجهیزاتپیشرفتهپلیمری،سرامیکیو فلزیادامه فعالیتداد و در حال حاضر به صورتیکمرکز
رشد عمومیدر خصوص کلیهایدههاینویندر رشتههایمختلف عالوه بر زمینههایتخصصیگذشته
به فعالیتخود ادامه میدهد.

راه های ارتباطی

شماره تماس

03531872624

آدرس

زد،صفاییه،میدانعالم، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمیواحدیزد،ساختمان ولیعصر،پردیس فناوریدانشگاه آزاد اسالمیواحدیزد

کد پستی

۸9۱6۸7۱967

کل شرکت ها :
537
محصولات شرکت ها :
1801

محصولات برگزیده

شرکت های مستقر

عنوان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
عنوان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
عنوان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
عنوان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
عنوان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
عنوان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
عنوان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

مدیر و کارشناس مرکز

پیام یغمایی

کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

محمدمهران لسان صدق

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد