اکبر سهرابی

اکبر سهرابی

دانش پژوه   DBAمدیریت کسب و کار دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی
درخواست مشاوره آنلاین

تقی فرهنگ نیا

تقی فرهنگ نیا

کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی
درخواست مشاوره آنلاین

سید مسعود سروی

سید مسعود سروی

مهندسی صنایع و تدوین ارزیابی طرح های تجاری و امکان سنجی
فنی اقتصادی طرح های توجیهی
درخواست مشاوره آنلاین

عباس زارع بنادکوکی

عباس زارع بنادکوکی

کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی دانشگاه یزد

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(EMBA) دانشکده مدیریت صنعتی(IMI business school)
درخواست مشاوره آنلاین

علیرضا جبین پور

علیرضا جبین پور

دکتری مهندسی معدن دانشگاه یزد
کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه تهران
درخواست مشاوره آنلاین