مرکز رشد سالمت دانشگاه علوم پزشکی یزد :

باستناد رأی صادره از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ۲9/0۲/۱۳9۸با تأسیس
مرکز رشد فناوری سلامت در دانشگاه علوم پزشکیو خدمات بهداشتی درمانی شهیدصدوقی یزد
موافقت به عمل آمده و اینمرکز رسما ً شروع به فعالیت نمود. همچنین بر اساس تفاهم نامه فی ما بین
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدصدوقی یزدو پارک علم و فناورییزددر
سال۱۳99، پذیرش هسته ای و شرکت های فناور در شورای پذیرش مرکز رشد انجام گرفته و مراحل
اداری انعقاد قراردادهای استقرار و حمایت مالی مطابق با قوانینو آییننامه های پارک علم و فناوری
یزد صورت میگیرد. این مرکز در حوزه فناوری های پزشکیو سلامت مانند تجهیزات پزشکی،
داروسازی،گیاهان دارویی،طب سنتی،بیوتکنولوژی،انفورماتیک پزشکی،بهداشت محیط و بهداشت
حرف های،سالمت سالمندی،سلولهای بنیادی و طب باز ساختی،گردشگری سلامت و … در حال فعالیت
و ارائه خدمت به شرکتهای فناور و دانش بنیان میباشد.
شرکت های مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت از تمامی مزایای قانونی،مالیاتی،کسب و کار،
منتورینگ،معافیت ها،تسهیالت و حمایتها طبق آییننامه ها و دستورالعملهای پارک علم و فناوری
یزد برخوردار هستند. همچنین وجود مرکز تحقیقات دیابت،دانشکده داروسازی،مرکز جامع سلول های
بنیادی،پژوهشکده علوم تولیدمثل، دانشکده پردیس بین الملل،دانشکده طب سنتی اردکان در کنار
فضایاصلیمرکز رشد باعث میشودهسته ها و شرکت های پذیرش شده از تمامی امکانات مراکز و
دانشکده های مذکور بر حسب زمینه قعالیت،بهرهمند شوند.

راه های ارتباطی

شماره تماس

035-37260110

آدرس

یزد، خیابان شهید مطهری، پارک علم و فناوری، ساختمان شهید احمدی روشن

کد پستی

8917697998

کل شرکت ها :
537
محصولات شرکت ها :
1801

محصولات برگزیده

شرکت های مستقر

عنوان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
عنوان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
عنوان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
عنوان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
عنوان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
عنوان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
عنوان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

مدیر و کارشناس مرکز

دکتر رضامورکیان

مدیر مرکز رشد فناوری سلامت

آقای مهندس محسن امراللهی

کارشناس مرکز رشد فناوری سالامتت

خانم مهندس عارفه نعمتی

کارشناس مرکز رشد فناوری سلامت

آقای محسن انتظاری زارچ

کارشناس مرکز رشد فناوری سلامت